Adatvédelem

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány adatkezelési tájékoztatója innen tölthető le.

 

1. BEVEZETÉS

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.), a
továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://ronaldhaz.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/adatvedelem címen.
A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs
önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

   2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az informá-
   ciószabadságról (Infotv.);
   2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
    1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
    2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
    2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
    2005. évi LXXXVIII. törvény – a közérdekű önkéntes tevékenységről;
    2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételei-ről és egyes korlátairól (Grt.)

   

  2. DEFINÍCIÓK
  2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
  2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  2.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –
  kezeléséhez;
  2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
  végrehajtatja;
  2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  2.6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  2.7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
  2.8. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
  2.9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
  2.10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi;
  2.11.adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

   

  3. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA
  A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

   

  ADATKEZELÉSEK A RONALD HÁZAKBAN

  3.1. ADATKEZELÉS A RONALD HÁZAK LAKÓI TEKINTETÉBEN
  Az adatkezelés célja: a kórházi gyógykezelés ideje alatt a kórháztól meghatározott távolságon kívül lakó, vagy határon túli, magyarigazolvánnyal rendelkező krónikus betegségben szenvedő gyermekek és szüleik részére térítésmentes szállás biztosítása, a szállást igénybevevők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány által szervezett rendezvényre történő meghívás, a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány tevékenységének bemutatása, népszerűsítése céljából kép- és filmfelvételek készítése, nyilvánosságra hozatala. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. A kezelt adatok köre: a kezelt gyerek neve, születési ideje, a beutaló intézmény és az osztály megnevezése, az orvos aláírása, pecsétje, a betegség, kezelés megnevezése, az engedélyező kuratóriumi tag aláírása, a szülők neve, címe, telefonszámai, az apartmant használók száma, a gyermekkel való kapcsolat típusa, a bentlakás várható időtartama, e-mail cím, az elfoglalt apartman neve, nyilvántartási sorszám, a bejelentkezés és a
  kijelentkezés időpontja, az eltöltött éjszakák száma, a szülő és a házmenedzser aláírása, felvételek készítéséhez, felhasználásához adott hozzájárulás, a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány tevékenységének bemutatása, népszerűsítése céljából készített kép- és filmfelvételeken látszódó személyek arcképmása és egyéb, a felvételen szereplő személyes adata.
  Az adatkezelés időtartama: öt év.

  Adattovábbítás:
  az igénybe vett apartman megnevezése és a lakók neve az élőerős őrzést biztosító Shield Protection Kft. (2100 Gödöllő, Semmelweis u. 27. 1. em. 4.) felé.
  Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

  Nyilvánosságra hozatal:

  • a Ronald Házakban és a rendezvényeken készített kép- és videofelvételek a ronaldhaz.hu, mcdonalds.hu honlapokon, a www.facebook.com/ronaldhaz oldalon, illetve egyéb, az Alapítvány ismertségének növelésére szolgáló média felületen.
  • A nyilvánosságra hozatal jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

   

  3.2. WIFI A RONALD HÁZBAN
  A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány a lakók részére wifikapcsolaton keresztül internetelérést biztosít az Invitel Távközlési Zrt. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.) szolgáltatásának igénybevételével.
  A wififorgalmát a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány nem rögzíti.

   

  3.3. ÖNKÉNTESEK ADATAINAK KEZELÉSE
  Az adatkezelés célja: a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány részére önkéntes munkát végzők nyilvántartása, szerződéskötés, kapcsolattartás a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány tevékenységének bemutatása, népszerűsítése céljából kép- és filmfelvételek készítése, nyilvánosságra hozatala.
  Az adatkezelés jogalapja: a 2005. évi LXXXVIII. törvény 14. § (1) bekezdése.
  A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, anyja neve, lakcím, tartózkodási hely, születési idő és hely, felvételek készítéséhez, felhasználásához adott hozzájárulás, a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány tevékenységének bemutatása, népszerűsítése céljából készített kép- és filmfelvételeken látszódó személyek arcképmása és egyéb, a felvételen szereplő személyes adata. Az adatkezelés időtartama: az önkéntes jogviszony végét követő öt év.

   

  VAGYONVÉDELEM

   

  3.4. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER
  A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány által üzemeltetett Ronald Házakban elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik. A kamerák pontos elhelyezkedése és a megfigyelt területek megnevezése jelen tájékoztató mellékletében találhatók.

  A személyes adatok kezelője: a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány és az élő-erős őrszolgálatot is ellátó Shield Protection Service Kft. (2100 Gödöllő, Semmelweis u. 27. 1. em. 4.).
  Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bi-zonyítása, a Ronald Házak területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.
  Az adatkezelés jogalapja: vendégek esetében az érintett hozzájárulása a Ronald Ház területére való belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a.
  A kezelt adatok köre: a Ronald Ház területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.
  Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában három munkanap [SzVMt. 31. § (2) bek.].

  Adatfeldolgozó:
  MS Technika Kft. 1152 Budapest, Kiss Ernő u. 10. elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer karbantartása, a felvételek kiírása

  Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban.

   

  3.4.1. A felvételek felhasználása
  A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány és a Shield Protection Service Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.
  A kamerák felvételének megtekintésére jogosult: a Ronald McDonald Gyermeksegély Ala-pítvány és a Shield Protection Service Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.
  A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: az MS Technika Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

  A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmé-re elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.
  Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvé-telen szereplő személy tájékoztatást kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, illetve ha a felvételen más személy is szere-pel, betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.
  Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

  Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.
  Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.
  Az adattovábbítások jogalapja: a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171. § (2) bekezdése, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése.

   

  RONALDHAZ.HU

   

  3.5. A WWW.RONALDHAZ.HU SZERVER NAPLÓZÁSA
  A www.ronaldhaz.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét. Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3)
  bekezdése. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe és a felhasználó számítógépének IP címe.

  Az adatkezelés időtartama:

  • egy hét.

  Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
  A portál html kódja a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítványtól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
  A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.
  Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

  A www.ronaldhaz.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti.
  A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.
  A ronaldhaz.hu honlap a Facebook és a Youtube szolgáltatásainak elérhetősége érdekében közvetlenül kapcsolódik a facebook.com és a youtube.com címeken elérhető szolgáltatók szerveréhez.

  Adatfeldolgozók:

  • Core Digital Kft. 2051 Biatorbágy, Kossuth L. u. 10. A honlap adminisztrációs feladatainak
   ellátása
  • fps-virgo Kft. 3526 Miskolc, Arany János tér 1. A
   ép. 5. em.
   Online tárhely biztosítása

   

  3.6. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK COOKIE KEZELÉSE A RONALDHAZ.HU HONLAPON
  Egyes szolgáltató partnerek a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el, és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

  A ronaldhaz.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t.

  A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kérhető bővebb tájékoztatás.
  A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

  A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.
  A honlapon az alábbi külső szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el:
  Szolgáltató Süti neve
  www.google.com/analytics __ga__gat

  A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

  Adatfeldolgozók:
  Core Digital Kft. 2051 Biatorbágy, Kossuth L. u. 10. A honlap adminisztrációs feladatainak
  ellátása
  fps-virgo Kft. 3526 Miskolc, Arany János tér 1. A
  ép. 5. em.
  Online tárhely biztosítása

   

  3.7. ADOMÁNYOZÁS A HONLAPON
  Az adatkezelés célja: a ronaldhaz.hu honlapon online fizetés igénybevételével adomány küldése, kapcsolattartás az adományozókkal, e-mail hírlevelek küldése az adományozók részére, tájékoztatás az aktuális információkról.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
  A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, az adomány összege.
  Az adatkezelés időtartama: az utolsó aktivitástól számított két év.

  A bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) kezeli.

  Adattovábbítás:

  • a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) felé.

  Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.

  Adatfeldolgozók:
  Core Digital Kft. 2051 Biatorbágy, Kossuth L. u. 10. A honlap adminisztrációs feladatainak
  ellátása
  fps-virgo Kft. 3526 Miskolc, Arany János tér 1. A
  ép. 5. em.
  Online tárhely biztosítása

  Az elektronikus hirdetések továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

  • e-mail útján a andrea.konyari@ronaldhaz.hu címen, továbbá
  • postai úton a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány (1097 Budapest,
   Albert Flórián út 3/B.) címen.

  Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban.

   

  KAPCSOLATFELVÉTEL

  3.8. A RONALD MCDONALD GYERMEKSEGÉLY ALAPÍTVÁNY ÜGYFÉLLEVELEZÉSE
  Amennyiben megkeresné Alapítványunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

  A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

   

  4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

  A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, a Ronald Házakban (1083 Budapest, Apáthy István utca 14. és 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.), adatfeldolgozóinál, valamint az Integrity Kft. (8000 Székesfehérvár, Gyetvai u. 6.) 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. alatti szervertermében találhatók meg.

  A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  • változatlansága igazolható (adatintegritás);
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

  A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
  A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

  A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány az adatkezelés során megőrzi

  • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

  A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
  Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

   

  5. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

  Név: Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Magyar Tagozat
  Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
  Nyilvántartási szám: 01-01-0004634
  A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék
  Adószám: 18048353-1-43
  Telefonszám: 06 1 210 57 53
  E-mail: andrea.konyari@ronaldhaz.hu

   

  6. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

  Tájékoztatáshoz való jog:
  Az érintett kérelmére a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány költségtérítést állapít meg.

  Helyesbítés joga:
  A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

  Zárolás és megjelölés:
  A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
  A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

  Törléshez való jog:
  A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

  Eljárási szabályok:
  A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.
  A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

  Tiltakozás joga:
  Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • törvényben meghatározott egyéb esetben.

  A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
  Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
  A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

  Kártérítés és sérelemdíj:
  A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet.

  Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
  Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
  Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

  Panasz az adatvédelmi auditornál:
  Amennyiben a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit

  Bírósághoz fordulás joga:
  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

  Adatvédelmi hatósági eljárás:
  Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: 06 1 391 14 00
  Fax: 06.1.391.1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: http://www.naih.hu

   

  7. HÍRLEVÉL KÜLDÉS, DIREKT MARKETING

  A hírlevél küldéséhez, direkt marketinghez (a továbbiakban együttesen úgy is mint: direkt marketing) hozzájárulásukat adók adatait a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány kezeli.

  Az adatkezelés célja: a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány tevékenyégéről, szolgáltatásairól az alapítvány önkéntesei, támogatói, a Ronald Ház lakói és egyéb érintettek részére – akár gazdasági reklámot is tartalmazó – elektronikus hírlevelek, e-mail-ek küldése, online analitikai adatok felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, és az adatkezelő saját és partnerei ajánlatainak továbbítása, valamint az alapítvány alapító okiratában meghatározott céljaival összhangban adatbázis építése.
  A fenti célú megkereséshez csak 16. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes kifejezett hozzájárulása, a Grt. 6. § (5) bekezdése.
  A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám, direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az érintettek online aktivitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, megtekintett tartalmak, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka, tranzakciós adatok).
  Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

  Adatfeldolgozó cég neve Székhely Adatfeldolgozói feladat
  fps-virgo Kft. 3526 Miskolc,
  Arany János tér 1. Macropolis A épület
  A lépcsőház 5. emelet
  a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása és hírlevél küldés

  A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
  e-mail útján a andrea.konyari@ronaldhaz.hu e-mail címen, továbbá postai úton a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, 1095 Budapest, Soroksári út 30-34. címen.

  Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-133768/2017

Nézz körül nálunk!