Adatvédelem

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány adatkezelési tájékoztatója innen tölthető le

1. BEVEZETÉS
A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány (1027 Budapest, Bem József utca 1/B. BEM Center irodaház, 1. emelet, a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://ronaldhaz.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ címen.

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

2. A SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2005. évi LXXXVIII. törvény – a közérdekű önkéntes tevékenységről (Köt.);
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 • 2012. évi I. törvény – a munka törvénykönyvéről (Mt.);
 • 2012. évi II. törvény – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (Sztv.);
 • 2017. évi XC. törvény – a büntetőeljárásról (Be.).

A RONALD HÁZAK ADATKEZELÉSEI
2.1. ADATKEZELÉS A RONALD HÁZAK LAKÓI TEKINTETÉBEN
Az adatkezelés célja: a kórházi gyógykezelés ideje alatt a kórháztól meghatározott távolságon kívül lakó, vagy határon túli, magyarigazolvánnyal rendelkező krónikus betegségben szenvedő gyermekek és szüleik részére térítésmentes szállás biztosítása, a szállást igénybevevők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett kifejezett hozzájárulása [GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: a kezelt gyerek neve, születési ideje, a beutaló intézmény és az osztály megnevezése, az orvos aláírása, pecsétje, a betegség, kezelés megnevezése, az engedélyező kuratóriumi tag aláírása, a szülők neve, címe, telefonszámai, az apartmant használók száma, a gyermekkel való kapcsolat típusa, a bentlakás várható időtartama, e-mail cím, az elfoglalt apartman neve, nyilvántartási sorszám, a bejelentkezés és a kijelentkezés időpontja, az eltöltött éjszakák száma, a szülő és a házmenedzser aláírása.

Az adatkezelés időtartama: öt év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja igénybe venni a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány szolgáltatásait.

Adattovábbítás során átadott személyes adatok típusa: az igénybe vett apartman megnevezése és a lakók neve.

Az adattovábbítás címzettje: az élőerős őrzést biztosító Nevada Security Kft. (2016 Leányfalu, Sasülés u. 5.).

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], illetve a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulása.

2.2. A RONALD MCDONALD GYERMEKSEGÉLY ALAPÍTVÁNY RENDEZVÉNYEI
Az adatkezelés célja: a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány által szervezett rendezvényre történő meghívás, a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány tevékenységének bemutatása, népszerűsítése céljából kép- és filmfelvételek készítése, nyilvánosságra hozatala.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett kifejezett hozzájárulása [GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: a kezelt gyerek neve, a szülők neve, címe, telefonszámai, e-mail cím. Amennyiben felvétel készül, úgy készített kép- és filmfelvételeken látszódó személyek arcképmása és egyéb, a felvételen szereplő személyes adata.

Az adatkezelés időtartama: öt év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem szerepel az elkészítésre kerülő felvételeken.

Nyilvánosságra hozatal: a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány tevékenységének bemutatása, népszerűsítése céljából készített kép- és videofelvételek a ronaldhaz.hu, a mcdonalds.hu honlapokon, a www.facebook.com/ronaldhaz oldalon, illetve egyéb, az Alapítvány ismertségének növelésére szolgáló média felületen.

A nyilvánosságra hozatal jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulása.

2.3. WIFI A RONALD HÁZBAN
A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány a lakók részére wifi kapcsolaton keresztül internetelérést biztosít, Budapesten az Invitech Megoldások Zrt. (2040 Budaörs, Edison u. 4.), Miskolcon a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) és a Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) szolgáltatásának igénybevételével.

A wifi forgalmát a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány nem rögzíti.

2.4. ÖNKÉNTESEK ADATAINAK KEZELÉSE
Az adatkezelés célja: a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány részére önkéntes munkát végzők nyilvántartása, szerződéskötés, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: a fogadó szervezet általi nyilvántartás vezetése az önkéntesekről a Köt. 14. § (1) bekezdése alapján, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, név, anyja neve, lakcím, tartózkodási hely, születési idő és hely, telefonszám és e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: az önkéntes jogviszony végét követő öt év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud önkéntesként részt venni a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány tevékenységében.

VAGYONVÉDELEM
2.5. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER
A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány által üzemeltetett Ronald Házakban elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik. A kamerák pontos elhelyezkedése és a megfigyelt területek megnevezése a jelen tájékoztató mellékletében található.

A személyes adatok kezelője: a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, valamint az élőerős őrszolgálatot is ellátó Nevada Security Kft. (2019 Leányfalu, Sasülés u. 5.).

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a Ronald Házak területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.

Az adatkezelés jogalapja: a Ronald Ház területére a vendégek általi belépés esetében az érintett hozzájárulása, a munkavállalók esetében az Mt. 11. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítványnak jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.

A kezelt személyes adatok típusa: a Ronald Ház területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában három munkanap [SzVMt. 31. § (2) bekezdése].

Hozzáférés a felvételekhez: a kamerák aktuális képének és a felvételek megtekintésére a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány és a Nevada Security Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói jogosultak, a felvételek adathordozóra rögzítésére pedig az
MS Technika Kft. egyes munkatársai jogosultak a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy kérheti továbbá, hogy az adatkezelő írásban tájékoztassa arról, mi látható az őt tartalmazó felvételen. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt. Az adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.
Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.
Az adattovábbítás jogalapja: a Be. 261. § (1) bekezdése, a 308. § (2) bekezdésének a) pontja és a 376. § (2) és (3) bekezdései, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és a 78. § (3) bekezdése.

Adatfeldolgozó:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
MS Technika Kft. 1152 Budapest,
Kiss Ernő u. 10.
elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer karbantartása, a felvételek kiírása

KAPCSOLATFELVÉTEL
2.6 A RONALD MCDONALD GYERMEKSEGÉLY ALAPÍTVÁNY LEVELEZÉSE
Amennyiben megkeresné Alapítványunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

Az adatkezelés célja: az érdeklődők kérdéseinek megválaszolása, egymástól való megkülönböztetésük, visszakereshetőség biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik az érdeklődők kérdéseinek megválaszolásához, egymástól való megkülönböztetésükhöz, a visszakereshetőséghez [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont, és az üzenetekben megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: öt év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja felvenni a kapcsolatot a Ronald McDonald Alapítvánnyal.

RONALDHAZ.HU
2.7. A WWW.RONALDHAZ.HU SZERVER NAPLÓZÁSA
www.ronaldhaz.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe és a felhasználó számítógépének IP címe.

Az adatkezelés időtartama: egy hét.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítványtól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl.: IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó.
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

www.ronaldhaz.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti.
A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

A ronaldhaz.hu honlap a Facebook és a Youtube szolgáltatásainak elérhetősége érdekében közvetlenül kapcsolódik a facebook.com és a youtube.com címeken elérhető szolgáltatók szerveréhez.

Egyes közösségi funkciók igénybevétele érdekében a honlapon elhelyezésre került a facebook.com címen elérhető szolgáltató kódja.
A Facebook adatkezelési szabályzata a https://www.facebook.com/privacy/explanation címen, a Youtube adatkezelési szabályzata a https://policies.google.com/privacy címen olvasható.

Adatfeldolgozó:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
fps ecosystem Kft. 3526 Miskolc,
Dayka Gábor utca 1-7. B
lph. fszt. 2.
A honlap adminisztrációs feladatainak
ellátása
fps ecosystem Kft. 3525 Miskolc, Dayka Gábor utca 1-7. B lph. fszt. 2. Online tárhely biztosítása

2.8. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK COOKIE KEZELÉSE A RONALDHAZ.HU HONLAPON
Egyes szolgáltató partnerek a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el, és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A ronaldhaz.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t.

http://www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kérhető bővebb tájékoztatás.

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A honlapon az alábbi külső szolgáltató a felsorolt sütiket helyezte el:

Szolgáltató Süti neve
http://www.google.com/analytics __ga
__gat

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.
Az előző fejezetben megjelölt külső szolgáltatóknak technikai lehetőségük van arra, hogy sütit kezeljenek céljaik megvalósítása érdekében. Ezen sütik kezelésére a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítványnak nincs ráhatása, az adatkezelésekről a szolgáltatók tudnak tájékoztatást adni.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül.
A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal elismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domainhez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes.

2.9. HÍRLEVÉL KÜLDÉS, DIREKT MARKETING
A hírlevél küldéséhez, direkt marketinghez (a továbbiakban együttesen úgy is mint: direkt marketing) hozzájárulásukat megadó személyek a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány hírlevelére regisztrálnak, adataikat a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány kezeli.

Az adatkezelés célja: a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány tevékenyégéről, szolgáltatásairól az alapítvány önkéntesei, támogatói, a Ronald Ház lakói és egyéb érintettek részére – akár gazdasági reklámot is tartalmazó – elektronikus hírlevelek, e-mailek küldése, online analitikai adatok felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, és az adatkezelő saját és partnerei ajánlatainak továbbítása, valamint az alapítvány alapító okiratában meghatározott céljaival összhangban adatbázis építése.

A fenti célú megkereséshez csak 16. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], továbbá a direkt marketing célú megkeresés tekintetében az érintett hozzájárulása, Grt. 6. § (5) bekezdése, továbbá az Eker. tv. 13/A. §-a.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám, direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az érintettek online aktivitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, megtekintett tartalmak, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka, tranzakciós adatok).

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

Adatfeldolgozó:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
fps ecosystem Kft. 3525 Miskolc, Dayka Gábor utca 1-7. B lph. fszt. 2. a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása és hírlevél küldés

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül az adatkezelő tevékenyégéről, szolgáltatásairól, valamint az adatkezelő és partnerei ajánlatairól.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • e-mail útján az info@ronaldhaz.hu e-mail címen, továbbá
 • postai úton a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány 1027 Budapest, Bem József utca 1/B. BEM Center irodaház, 1. emelet címen.

2.10. ADOMÁNYOZÁS A HONLAPON
Az adatkezelés célja: a ronaldhaz.hu honlapon online fizetés igénybevételével adomány küldése, kapcsolattartás az adományozókkal, e-mail hírlevelek küldése az adományozók részére, tájékoztatás az aktuális információkról.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, az adomány összege.

Az adatkezelés időtartama: az utolsó aktivitástól számított két év.

A bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) kezeli.

Adattovábbítás:

 • a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja].

Adatfeldolgozó:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
fps ecosystem Kft. 3525 Miskolc, Dayka Gábor utca 1-7. B lph. fszt. 2. A honlap adminisztrációs feladatainak
ellátása
fps ecosystem Kft. 3525 Miskolc, Dayka Gábor utca 1-7. B lph. fszt. 2. Online tárhely biztosítása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud online fizetéssel adományt küldeni.

Az elektronikus hirdetések továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • e-mail útján az info@ronaldhaz.hu címen, továbbá
 • postai úton a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány 1027 Budapest, Bem József utca 1/B. BEM Center irodaház, 1. emelet címen.

2.11. ÖNKÉNTESEK JELENTKEZÉSE A HONLAPON
Lehetőség van arra, hogy a ronaldhaz.hu weboldalon önkéntes munkára jelentkezz.

A már munkába állt önkéntesek adatai a jelen tájékoztató 2.4. pontja szerint kerülnek kezelésre. A regisztrációs űrlapon hírlevélre feliratkozók név, e-mail cím adatai a jelen tájékoztató 2.9. pontja szerinti direkt marketing adatbázisába kerülnek.

Az adatkezelés célja: a ronaldhaz.hu honlapon online jelentkezés a Ronald Házakba önkéntesnek, e-mail hírlevelek küldése a jelentkezők részére, tájékoztatás az aktuális információkról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, telefonszám, e-mail cím, a kiválasztott Ronald Ház, az önkéntes tevékenységi köre, a tevékenység egyszeri vagy rendszeres jellege, a tevékenység várható időpontja, a megjegyzésben megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: a jelentkezéstől számított egy év.

Adatfeldolgozók:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
fps ecosystem Kft. 3525 Miskolc, Dayka Gábor utca 1-7. B lph. fszt. 2. A honlap adminisztrációs feladatainak
ellátása
fps ecosystem Kft. 3525 Miskolc, Dayka Gábor utca 1-7. B lph. fszt. 2. Online tárhely biztosítása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud önkéntesként részt venni a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány tevékenységében.

Az elektronikus hirdetések továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • e-mail útján az info@ronaldhaz.hu címen, továbbá
 • postai úton a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány 1027 Budapest, Bem József utca 1/B. BEM Center irodaház, 1. emelet címen.

3. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, a Ronald Házakban (1083 Budapest, Apáthy István u. 14. és 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.), adatfeldolgozóinál, valamint az Integrity Kft. (8000 Székesfehérvár, Gyetvai u. 6.) 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. alatti szervertermében találhatók meg.

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
Az esetleges adatvédelmi incidenst a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

4. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
Név: Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Magyar Tagozat
Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 1/B. BEM Center irodaház, 1. emelet
Nyilvántartási szám: 01-01-0004634
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék
Adószám: 18048353-1-41
E-mail: info@ronaldhaz.hu

5. ÉRINTETTI JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, az adatkezelő fenti elérhetőségein, illetve ügyfélszolgálata útján.

Tájékoztatáshoz való jog:
Az érintett kérelmére a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa..

Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány elektronikus formában szolgáltatja.
A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.
Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Helyesbítés joga:
Az érintett kérheti a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány nem kezeli.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj:
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Panasz az adatvédelmi auditornál:
Amennyiben a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit

Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Copyright: PPOS Dr. Kulcsár Zoltán. Minden jog fenntartva.
Adatvédelem – http://www.ppos.hu

* IP cím: olyan számsorozat, mellyel a hálózatra fellépő felhasználók eszközei egyértelműen azonosíthatók.